Salgs og
leveringsbetingelser

NORDISK GROUP A/S (NG) siger tak for ordren og Deres valg af os som leverandør.
Vi sætter kvalitet og service meget højt, og er i konstant udvikling, til gavn for vore mange kunder.

PRODUKTANSVAR:
Nordisk Group A/S (herefter kaldet NG) er kun ansvarlig for skade forvoldt af vore produkter på ting/inventar, såfremt det kan bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelser fra NG.
NG er i intet tilfælde ansvarlig for driftstab, tabt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab.
I den udstrækning NG måtte blive pålagt produktansvar overfor tredje mand, er køber forpligtet til at holde NG skadesløs i det omfang, som NG’s ansvar er begrænset til i forhold til ovenstående.
Hvis tredje mand fremsætter erstatningskrav mod køber pga. en produktskade, skal køber straks underrette NG herom.
Hvis NG skal foretage reparation og/eller udskiftning af vore produkter hos køber, påtager NG sig ingen erstatningspligt over for købers inventar, såfremt vore produkter ikke er frit tilgængelige for demontering.
Erstatningskrav over for NG kan ikke overstige fakturabeløbet for den solgte genstand.

RETNINGSLINJER FOR NG LEVERANCER:
Hvor intet andet er påført ordrebekræftelsen, er levering AB FABRIK og EXCL. MONTERING.
Ved levering af tavler over 200 cm er det nødvendigt med medhjælp fra modtager.
Levering finder sted under normale force majeure forbehold.
Varerne vil være kvalitetskontrolleret fra fabrik. Undersøg varerne for transportskader før kvittering. Såfremt der er mistanke om transportskade, skal man nægte modtagelse af den pågældende vare.
Ændring af leverings tidspunkt eller konstruktions ændringer må meddeles senest 4 dage efter ordrebekræftelses datoen.

Vi modtager ikke returvarer medmindre at der er truffet forhåndaftale herom med Nordisk Group A/S:
varen er en standardvare.
standardvaren er returneret inden 8 dage fra fakturadato.
varen modtages i ubeskadiget stand.

Ved returnering beregnes et gebyr på 10% af varens pris.

Leverancer der henstår pga. forsinkelser i byggeriet, forbeholder vi os ret til begæring om à conto udbetalinger. Såfremt NG ser sig nødsaget til at lagre varerne på et eksternt lagerhotel, forbeholder vi os retten til at fakturere udgifterne hertil.

Ved ordrer inkl. montering, er det en betingelse, at
lokalerne/skolen er frit tilgængelig.
der ikke henstår effekter på monterings stedet.
tekniske installationer er færdiggjort.
elektriske installationer er placeret korrekt i forhold til tavlerne.

I modsat fald forbeholder vi os ret til at debitere for evt. ekstra omkostninger.

Ved for sen indbetaling i henhold til betalingsbetingelserne, debiteres rente 1,0% pr. måned.

Hold dig orienteret om nyheder og få håndplukket inspiration direkte i din inbox
+